ដេីម្បីតែការ រកលុយតាមបណ្ដាញYou Tube លែងគិតពីកេរ្ត៍ខ្មាស់ និងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរដែលជាស្រ្តីខ្មែរអស់ហេីយ……..

ដេីម្បីតែការ រកលុយតាមបណ្ដាញYou Tube លែងគិតពីសេចក្ដីថ្លៃថ្នូរ ដែលជាស្រ្តីខ្មែរអស់ហេីយ។

សព្វថ្ងៃនេះមានមស្សជាច្រើនដែលពួកគេមានឪកាសរកលុយតាមបណ្តាញសង្គមនាៗជាច្រើន តាមរបៀបផ្សេងៗគ្នា ក៍ប៉ុន្តែ ក៍មានមនុស្សមួយចំនួនដែលគេមិនគិតពីគុណតំលៃនៃសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ខ្លួនគេទេ ហើយថែមទាំងនាំផលប៉ះពាល់ដល់គុណតំលៃនៃសេចក្តីថ្លៃថ្លូរជាតិសាស និងប្រទេសជាតិទៀតផង។

តួរយ៉ាងដូចជាវីដេអូរខាងក្រោមនេះ តើលោកអ្នកយល់យ៉ាងណាដែរ? មានទាំងក្មេងដែលគ្នាមិនទាន់ដឹងអ្វីផងហ្នឹង។
តេីខ្វះវិធីដែលបង្កើតវីដេអូរដេម្បីអោយគេចាប់អារម្មណ៍ចូលមេីលណាស់មែនទេ?
តេីបងប្អូនមានយោបល់យ៉ាងណាចំពោះវីដេអូរនេះ

តេីបងប្អូនមានយោបល់យ៉ាងណាចំពោះវីដេអូរនេះ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *