គួរអោយស្រណោះណាស់នេះជាទិដ្ឋភាពខ្លះៗនៅថ្ងៃបុណ្យអុំទូកនៅក្រុងព្រះសីហនុ……..

ក្រុងព្រះសីហនុធ្លាប់តែជាតំបន់ទេសចរណ៍ដែលមានមនុស្សអ៊ូរអរតែឥឡូវក្លាយជាទីស្ងាត់ជ្រងំ។

តោះនាំគ្នាងាកមកមើលទិដ្ឋភាពខ្លះៗសម្រាប់ថ្ងៃបុណ្យអុំទូកនៅក្រុងព្រះសីហនុទាំងអស់គ្នា:…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *