ពត៍មានបឋម៖ករណីរថយន្តបែកកង់ក្រឡាប់បណ្តាលឲ្យស្លាប់និងរបួសច្រើននាក់…..

ពត៍មានបឋម៖ករណីរថយន្តបែកកង់ក្រឡាប់បណ្តាលឲ្យស្លាប់និងរបួសច្រើននាក់…..ករណីនកើតឡើងនៅផ្លូវ ៤១ ចន្លោះគីឡូរម៉ែតលេខ​៦២ភូមិស្រែចែង….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *