ក្តៅ!! ស្រីស្អាតដែលមានបុរសម្នាក់បានបង្ហោះសារថា យកលុយជួយគូដណ្តឹងបើកហាង ស្រាប់តែជួយអស់ពីខ្លួន គេផ្តាច់ពាក្យ បានចេញមុខមកបកស្រាយការពិត….(មានវីដេអូរ)

មុននឹងចុះផ្សាយព័ត៌មានតើអស់លោកអ្នកផ្សាយព័ត៌នឹងមានបានសួុរខាងខ្ញុំនៅថារឿងកើតចេញពីអ្វីហើយបើផ្សាយខុសសាច់រឿងទេកុំចុះផ្សាយខ្ញុំចង់អោយអ្នកចុះផ្សាយព័ត៌មាននឹងហៅខាងប្រុសទៅបកស្រាយអោយច្បាស់ផងថាអ្នកណាអ្នកខុសយកព័ត៌មានផ្សាយតែមួុយខាងចឹងមិនត្រូវទេបើខាងប្រុសត្រូវមែនសូមអោយគាត់ឡើងបកស្រាយផងហើយតុលាកាមានហេតុអ្វីគាត់មិនប្ដឹងទៅបើខ្ញុំខុសខ្ញុំទទួុលតែនេះម្ដាយគាត់អ្នកខលផ្ដាច់ពាក្យខ្ញុំមុនខាងខ្ញុំក៏មិនព្រមផ្ដាច់ពាក្យដែរចុះហេតុអ្វីច្បាប់បានប្រាប់គាត់ថាហាមផុស……….

សូមឡាយនិយាយរឿងមួុយសិន

Posted by ណាណាកំពត ណាណាកំពត on Saturday, 6 April 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *