ខិតខំធ្វើការទាំងយប់ទាំងថ្ងៃ យកលុយជួយគូដណ្តឹងបើកហាង ស្រាប់តែជួយអស់ពីខ្លួន គេផ្តាច់ពាក្យ…..

បុរសម្នាក់ខិតខំធ្វើការទាំងយប់ថ្ងៃដើម្បីចង់បានប្រពន្ធដែលជាអនាគតដែលល្អសំរាប់ខ្លួន តែយ៉ាងណាក៏ដោយគាត់ល្ងង់បន្តិចដែលយកលុយទៅជួយគូដណ្តឹងរបស់ខ្លួនដើម្បីអោយមានមុខរបរផ្ទាល់ខ្លួនហើយពួកគាត់ដាក់ឈ្មោះហាង«វន្នី ហេងហេង» ដែលជាឈ្មោះរបស់បងប្រុសដែលនាងជាគូដណ្តឹងដាក់។តែយ៉ាងក៏ហាងនេះគាត់បានជួយលុយទាំងស្រុងទៅអោយគូដណ្តឹងរបស់គាត់បើកហាង តែមិនទាន់បានប៉ុន្មានខែផងស្រាប់តែនាងផ្តាច់ពាក្យពីគូណ្តឹងរបស់នាង ធ្វើអោយបុរសឈ្មោះវន្នីនេះគាត់បានបង្ហោះហ្វេសបុកថា៖

«បើកហាងអោយគូដណ្តឹងហើយអោយមកកាខែ2មកពីខែហើយមិនមកជួបសោះហើយអោយផ្តាច់ពាក្យចឹងមិនយល់។អស់ពីខ្លួនហើយគួធ្វើមេចបងប្អូនជួយអោយយោបល់ផង។មុនបើកហាងខ្ញុំល្អគ្រប់យ៉ាង។ថែមម៉ោងយប់ថ្ងៃមិនបានកេងដើបុកម៉ាសុីនបែកក្បាល។មកពីខ្ញុល្ងង់ចង់មានអនាគត់មួយ។ឈឺចាប់ណាស់។សប្បាយលើគំនរទុក្ខខ្ញុំ។»

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *