បងប្រុសម្នាក់បានភ្លេចកាបូបដែលមានលុយនៅរាប់ពាន់ដុល្លារលើ Pass App តែប៉ះអ្នករត់Pass App ចិត្តល្អយកមកអោយ…….

គួរអោយសរសើរដល់បងប្រុសម្នាក់ឈ្មោះ rithy soដែលគាត់បានភ្លេចរបស់មានតំលៃសម្រាប់គាត់បន្ទាប់ពីគាត់បានជិះPass appរបស់លោកអ៊ុំម្នាក់ដែលជាអ្នករត់pass appដែលគាត់បានយករបស់អោយម្ចាស់ដើមវិញ ហើយក៏សរសើរលោកអ៊ុំអ្នករត់កង់បីរូបនោះផងដែរ ដែលគាត់មានចិត្តស្មោះស មិនចង់បានរបស់អ្នកដទៃដែលជាទ្រព្យរបស់គេ ។លោក rithy soក៏បានបង្ហោះសារថា៖

ព្រឹកមិញប្រញាប់ក៏ទៅជិះpass app ហើយក៏ភ្លេចកាបូបក្នុង pass app គាត់ តែគាត់ជាមនុស្សល្អ ក៏បានយកកាបូបមកអោយវិញ ចឹងជូនគាត់200$ សំរាប់លើកទឹកចឹត្តគាត់ មិនងាយរកទេមនុស្សដូចគាត់ចឹង
credit : Rithy so

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *