ក្តៅៗ លោកថេណា ប្រកាសថា៖ ពួក​យើង​នឹង​ធ្វើ​ការ​ remove បទ​ចម្រៀង​មួយ​បទ​នេះ​ចេញ​សំទោស​អ្នក​ទាំង​អស់​គ្នា​ផង​បាទអរគុណ​បាទសំរាប់​អ្នក​ដែល​យក​video​ទៅ​ post បន្ត​យេីង​មិន​ទទួល​ខុស​ត្រូវ​នោះទេ

ដោយសារការដម្តែងមតិពិមហាជនតាមបណ្តាញសង្គមថាមិនពេញចិត្តនិងការចេញបទថ្មីរបស់ខ្លួនដែលមានចំណងជើងថា  ៉អេម  ៉និងមានមតិរិះគន់ពីអ្នកគំទ្រ លោកថេណា បាន់បង្ហោះសារតាមFacebookរបស់ខ្លួនថា៖   ពួក​យើង​នឹង​ធ្វើ​ការ​ remove បទ​ចម្រៀង​មួយ​បទ​នេះ​ចេញ​សំទោស​អ្នក​ទាំង​អស់​គ្នា​ផង​បាទអរគុណ​បាទសំរាប់​អ្នក​ដែល​យក​video​ទៅ​ post បន្ត​យេីង​មិន​ទទួល​ខុស​ត្រូវ​នោះទេ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *