ជួយស៊ែអោយជើងខ្លាំងចេញមកវាយគ្នាជាមួយគាត់ផង!!! បុរសម្នាក់បានបង្ហោះសារតាមបណ្តាញសង្គមFBថា៖ បើអាខ្មែរណាខ្លាំងមកវាយគ្នា……..

បុរសម្នាក់បានបង្ហោះសារតាមបណ្តាញសង្គមFBថា៖ ស្វែងរកដៃគូរវាយគ្នា បើអាខ្មែរណាខ្លាំង សូមតេមក លេខ 012 900 256។

អញចង់វាយខ្មែរអោយផុតពូជម្តង កន្តួយម៉ែ អាកំពូជខ្មែរ ថោកទាប។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *